موضوعات = فلسفه دین
ون‌اینواگن، هدایت‌شدگی الهی و معنای شانس

دوره 25، شماره 4، دی 1402، صفحه 5-32

10.22091/jptr.2023.9662.2923

محمد ابراهیم مقصودی؛ سید حسن حسینی سروری


بررسی الهیات علمی از دیدگاه ولفهارت پاننبرگ

دوره 25، شماره 4، دی 1402، صفحه 33-54

10.22091/jptr.2024.9863.2942

جواد قلی پور؛ یوسف دانشور نیلو


Faith and Inquiry

دوره 25، شماره 3، مهر 1402، صفحه 83-100

10.22091/jptr.2023.9903.2948

Mohamad Hosein Mohamad Ali Khalaj


بررسی تقریر نوین شلنبرگ از مسئلۀ منطقی شر

دوره 25، شماره 2، تیر 1402، صفحه 33-56

10.22091/jptr.2023.9213.2867

محبوبه پاکدل؛ امیرعباس علیزمانی


Nature along Man’s Journey of Return

دوره 25، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 5-28

10.22091/jptr.2023.8801.2802

Anthony Shaker


Hume’s Fideism; Towards His Mysticism

دوره 25، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 29-52

10.22091/jptr.2022.8571.2765

سیامک عبدالهی؛ منصور نصیری


The Promise of Passional Reason

دوره 24، شماره 3، مهر 1401، صفحه 93-114

10.22091/jptr.2022.8379.2730

Brad Kallenberg


بررسی نسبت امرِ الوهی و شخص‌وارگی

دوره 23، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 55-80

10.22091/jptr.2020.5562.2337

مریم احمدی کافشانی؛ عبدالرسول کشفی؛ محمدرضا بیات


The Skepticism of Skeptical Theism

دوره 21، شماره 3، مهر 1398، صفحه 27-42

10.22091/jptr.2019.4608.2171

Edward Wierenga


Religious Epistemology and Dialectic

دوره 21، شماره 3، مهر 1398، صفحه 43-58

10.22091/pfk.2019.4085.2065

Hajj Muhammad Legenhausen


Does Tillich Have A Hidden Debt To Kant?

دوره 21، شماره 3، مهر 1398، صفحه 73-88

10.22091/jptr.2019.4191.2093

Stephen R. Palmquist


ابن‌سینا و منطق فهم دین

دوره 21، شماره 2، تیر 1398، صفحه 51-71

10.22091/pfk.2017.1769.1566

محمد نصر اصفهانی؛ جعفر شانظری؛ سید مهدی امامی جمعه