موضوعات = فلسفه دین
Hume’s Fideism; Towards His Mysticism

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1401

10.22091/jptr.2022.8571.2765

سیامک عبدالهی؛ منصور نصیری


Nature along Man’s Journey of Return

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1401

10.22091/jptr.2023.8801.2802

Anthony Shaker


The Promise of Passional Reason

دوره 24، شماره 3، مهر 1401، صفحه 93-114

10.22091/jptr.2022.8379.2730

Brad Kallenberg


بررسی نسبت امرِ الوهی و شخص‌وارگی

دوره 23، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 55-80

10.22091/jptr.2020.5562.2337

مریم احمدی کافشانی؛ عبدالرسول کشفی؛ محمدرضا بیات


The Skepticism of Skeptical Theism

دوره 21، شماره 3، مهر 1398، صفحه 27-42

10.22091/jptr.2019.4608.2171

Edward Wierenga


Religious Epistemology and Dialectic

دوره 21، شماره 3، مهر 1398، صفحه 43-58

10.22091/pfk.2019.4085.2065

Hajj Muhammad Legenhausen


Does Tillich Have A Hidden Debt To Kant?

دوره 21، شماره 3، مهر 1398، صفحه 73-88

10.22091/jptr.2019.4191.2093

Stephen R. Palmquist


ابن‌سینا و منطق فهم دین

دوره 21، شماره 2، تیر 1398، صفحه 51-71

10.22091/pfk.2017.1769.1566

محمد نصر اصفهانی؛ جعفر شانظری؛ سید مهدی امامی جمعه


نجات قاعده ملازمه

دوره 21، شماره 2، تیر 1398، صفحه 97-115

10.22091/pfk.2019.4031.2057

سعید زیباکلام


روح در دینِ جَینی

دوره 20، شماره 4، دی 1397، صفحه 112-131

10.22091/pfk.2017.2144.1662

ابوالفضل محمودی


تعَیُّن گرایی و فاعلیّت الهی از منظر علّامه طباطبایی

دوره 20، شماره 3، مهر 1397، صفحه 45-70

10.22091/pfk.2018.1202

سید محمد فقیه؛ عبدالرسول کشفی


قیاس تلازم در قرآن کریم

دوره 20، شماره 3، مهر 1397، صفحه 197-218

10.22091/pfk.2017.2052.1640

محمد جواد دکامی؛ قباد محمدی شیخی


تحلیل و نقد برهان وجوب و امکان آکوئیناس

دوره 20، شماره 2، تیر 1397، صفحه 119-140

10.22091/pfk.2017.1907.1599

طیبه رضایی ره؛ محمد جواد رضایی ره