دوره و شماره: دوره 19، شماره 2 - شماره پیاپی 72، تیر 1396، صفحه 1-200 
نسبت خیال با هویت در فلسفه ملاصدرا

صفحه 68-88

10.22091/pfk.2017.790.1295

سید مهدی میرهادی؛ حسنعلی بختیار نصرآبادی؛ محمد نجفی