دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

Immortal Echoes in Mortal Words: “Love,” “Attraction,” and “Selflessness” in Fayḍ Kāshānī’s Mystico-Philosophical Poetry

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1402

10.22091/jptr.2024.10015.2966

رسول رهبری غازانی؛ ریحانه داودی کهکی


روش شناسی تعریف مفاهیم اعتباری بر اساس نظریه اعتباریات علامه طباطبایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1402

10.22091/jptr.2024.9978.2956

جواد طالبی طادی؛ عسکر دیرباز؛ احمد عابدی


دلایل هنجاری پایه بنیادگذار و تبیین‌کنندۀ وضعیّت تکلیف اخلاقی انتخاب‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1402

10.22091/jptr.2024.10239.2995

حسین اسناوندی؛ محسن جوادی


بررسی راه‌حلّ گرکو برای «مسأله‌ی زباله» در معرفت‌شناسی گواهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1402

10.22091/jptr.2024.10010.2958

مرتضی متولی؛ مهدی عظیمی


تحلیل و بررسی دیدگاه ویلیام لین کریگ در باب «نسبت دین و اخلاق»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1402

10.22091/jptr.2024.10145.2981

رضا نقوی


تحلیل تطبیقی أثر نظریه علیت إشرابی بر غایت‌شناسی طبیعی دکارت و سوارز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 فروردین 1403

10.22091/jptr.2024.9620.2916

محمدعلی سلطان‌مرادی؛ یوسف شاقول؛ غلامحسین توکلی


The effect of religious worldview on metaphysical principles governing science

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1403

10.22091/jptr.2024.10180.2984

مریم شمسایی؛ مهدی گلشنی


Should Kane Abandon the Symmetry of Efforts of Will

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1403

10.22091/jptr.2024.10366.3014

Neil Campbell


تحلیل مفهوم « دیگری » در اندیشه گادامر و لویناس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1403

10.22091/jptr.2024.10303.3002

ندا راه بار؛ محمد اصغری؛ محمود صوفیانی


بررسی و واکاوی مبانی فلسفی مسئله رئالیسم و نارئالیسم دینی با تأکید بر نظرگاه پیتر برن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1403

10.22091/jptr.2024.10678.3046

جعفر شانظری؛ علیرضا نهری


Cognitive Science and Philosophy of Religion: Embracing the Human Perspective

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1403

10.22091/jptr.2024.10483.3025

جواد درویش آقاجانی


Cartesian Libertarianism

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1403

10.22091/jptr.2024.10807.3068

Joshua Farris


ابن سینا و جنون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1403

10.22091/jptr.2024.10322.3009

سید مصطفی موسوی اعظم؛ محمود صیدی