دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. Hume’s Fideism; Towards His Mysticism

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1401

10.22091/jptr.2022.8571.2765

سیامک عبدالهی؛ منصور نصیری


2. Nature and Existence of Time and Its Theological Implications in Avicenna’s View

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1401

10.22091/jptr.2022.8586.2766

حمید رضا خادمی


3. بررسی انتقادی مولفه های انفسی و آفاقی نظریه معنای زندگی تدئوس متز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1401

10.22091/jptr.2022.8559.2758

محمدرضا بیات؛ محبوبه پاکدل