دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

Being Commanded by God: Katharsis for Righteousness

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1402

10.22091/jptr.2023.9247.2870

Paul K. Moser


The Meaning of Life in Heidegger's Philosophical Pedagogy

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1402

10.22091/jptr.2023.9164.2858

احمدعلی حیدری؛ فلورا عسکری‌زاده


نسبت واقع‌گرایی علمی با رویکردهای تبیین‌کننده پیشرفت علم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1402

10.22091/jptr.2023.9380.2887

سیاوش مزداپور؛ مصطفی تقوی


Haji and the Indeterministic Weightings Model of Libertarian Free Will

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1402

10.22091/jptr.2023.9648.2920

john lemos


Islamic Approach to Philosophy of Religion Compared with the Western One

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مرداد 1402

10.22091/jptr.2023.9679.2924

حمیدرضا آیت الهی