دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. استدلالی علیه تقریر ویلیامزی از درونی‌گرایی در دلایل عملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1400

10.22091/jptr.2021.7395.2616

محمد حیدرپور؛ حسین دباغ


2. ناکافی بودن شواهد علومِ شناختیِ دین برای استدلال به نفع معرفت شناسی اصلاح شده در باور به وجود خدا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1400

10.22091/jptr.2021.7115.2569

جواد درویش آقاجانی


3. رویکرد تحت‌اللفظی یا داروینی در معرفت‌شناسی تکاملی از نگاه مایکل روس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1400

10.22091/jptr.2022.7894.2683

وحید گرامی؛ محسن جاهد


4. جایگاه دیالکتیک و تشابه (آنالوژی) در الهیات افلوطین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1401

10.22091/jptr.2022.7681.2651

حسن عباسی حسین آبادی


5. چالش عقل و ایمان در سنت اسلامی؛ پژوهش موردی امام محمد غزالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1401

10.22091/jptr.2022.7659.2646

اعظم قاسمی


6. امکانات جدید برون گرایی معرفت‌شناختی برای فلسفه دین و مواجهه با چالش تنوع ادیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1401

10.22091/jptr.2022.7873.2681

حمیدرضا آیت اللهی


7. بررسی تحلیلی_انتقادی خود صوری در فلسفه ذهن جان سرل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1401

10.22091/jptr.2022.7676.2655

مهدی عبدالهی