دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. جایگاه دیالکتیک و تشابه (آنالوژی) در الهیات افلوطین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1401

10.22091/jptr.2022.7681.2651

حسن عباسی حسین آبادی


2. امکانات جدید برون گرایی معرفت‌شناختی برای فلسفه دین و مواجهه با چالش تنوع ادیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1401

10.22091/jptr.2022.7873.2681

حمیدرضا آیت اللهی


3. بررسی تحلیلی_انتقادی خود صوری در فلسفه ذهن جان سرل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1401

10.22091/jptr.2022.7676.2655

مهدی عبدالهی


4. علم مطلق الهی و چالش گزاره‌های ایندکسیکال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1401

10.22091/jptr.2022.7870.2678

محمدعلی میرباقری؛ عباس یزدانی


5. طرحی برای روش شناسی مطلوب در فلسفه اولی با تأکید بر آراء اندیشمندان معاصر ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1401

10.22091/jptr.2022.7456.2645

رضا اسحقی؛ محمد فنایی اشکوری


6. نقد وبررسی صور مرتسمه وعلم اجمالی کمالی درسنجه مبانی ابن سینا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1401

10.22091/jptr.2022.7948.2689

محمد ذبیحی