دوره و شماره: دوره 20، شماره 3 - شماره پیاپی 77، مقالات، مهر 1397، صفحه 1-200 
بررسی دیدگاه ملاصدرا و سهروردی در باب عالم مثال

صفحه 71-90

10.22091/pfk.2018.1201

محبوبه وحدتی پور؛ علیرضا کهنسال؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی


قیاس تلازم در قرآن کریم

صفحه 197-218

10.22091/pfk.2017.2052.1640

محمد جواد دکامی؛ قباد محمدی شیخی