موضوعات = فلسفه اسلامی
نقش علم و عمل در تکامل آدمی از نظر ملاصدرا

دوره 21، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 5-23

10.22091/pfk.2019.2751.1799

محمد ذبیحی؛ علی اله بداشتی؛ علی نجات رای زن


تبیین نقشِ نیّت در ارزش اخلاقی از منظر ملاصدرا

دوره 20، شماره 4، دی 1397، صفحه 92-111

10.22091/pfk.2017.1435.1465

معصومه سادات ساری عارفی؛ جهانگیر مسعودی


ویژگی های طبیعی در اخلاق با تأکید بر نظریه شیفر-لَندَئو

دوره 20، شماره 3، مهر 1397، صفحه 23-44

10.22091/pfk.2018.3155.1887

حسن حشمتی؛ محمد لگنهاوزن؛ حسن میانداری


تعَیُّن گرایی و فاعلیّت الهی از منظر علّامه طباطبایی

دوره 20، شماره 3، مهر 1397، صفحه 45-70

10.22091/pfk.2018.1202

سید محمد فقیه؛ عبدالرسول کشفی


بررسی دیدگاه ملاصدرا و سهروردی در باب عالم مثال

دوره 20، شماره 3، مهر 1397، صفحه 71-90

10.22091/pfk.2018.1201

محبوبه وحدتی پور؛ علیرضا کهنسال؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی


قیاس تلازم در قرآن کریم

دوره 20، شماره 3، مهر 1397، صفحه 197-218

10.22091/pfk.2017.2052.1640

محمد جواد دکامی؛ قباد محمدی شیخی


عالم مثال از منظر میر داماد

دوره 20، شماره 2، تیر 1397، صفحه 163-186

10.22091/pfk.2018.1203.1403

سهراب حقیقت